Version: vi-1.1

Matrix Distance And Time

Giới thiệu

Tính thời lượng của tuyến đường nhanh nhất giữa tất cả các cặp tọa độ được cung cấp.
Trả về thời lượng hoặc khoảng cách hoặc cả hai giữa các cặp tọa độ.
Lưu ý rằng khoảng cách không phải là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tọa độ, mà là khoảng cách của các tuyến nhanh nhất.
Thời gian tính bằng giây và khoảng cách tính bằng mét.

URL

/api/matrix?api-version=1.1&apikey=??& point=10.765562461092875,105.6670322418213& point=10.764562461092875,106.6640322418213&point=10.76482461092875,106.6640322418213

Phương thức: GET

Tham số có sẵn

Tham sốKiểuBắt buộcMặc địnhMô tả
pointarray stringnoneTọa độ những điểm dùng cho việc thiết lập tính toán lộ trình ban đầu. Định dạng: [latitude,longitude]. Xác định ít nhất 1 điểm khởi đầu và một điểm kết thúc. Cho phép thêm vào những điểm trung gian, điểm dừng chân. Số lượng thêm vào nhiều hay ít phụ thuộc vào kế hoạch của bạn.
points_encodedbooleanKhôngtrueCho phép thay đổi encode cho dữ liệu respones. Thông thường thì dữ liệu tọa độ sẽ được encode thành nhiều dòng, và gọn nhẹ nhưng đòi hỏi phía client phải decode. Đặt tham số này thành false thì trả về tọa độ [lon,lat] như bình thường.
vehiclestringKhôngcarEnum: car,truck_2500,truck_5000,motorcycle. Cấu hình vehicle qui định những loại phương tiện nào tham gia vào lộ trình đang được tính toán.
sourcesint or stringKhôngallĐịnh dạng : [{index};{index}[;{index} ...] or all. Sử dụng lại những {index} đầu vào từ source.
destinationsint or stringKhôngallĐịnh dạng: [{index};{index}[;{index} ...] or all. Sử dụng lại các indexđầu vào. Mô tả rõ hơn trong phần dữ liệu trả về response.
annotationsstringKhôngdurationEnum:durations,distances,duration,distance

Dữ liệu đầu ra

{
"code": "OK",
"messages": null,
"durations": [
[
0.0,
1723.4,
1241.1,
1856.9,
2232.5,
2475.5
],
[
1725.4,
0.0,
1537.6,
2632.1,
2215.9,
1839.3
],
[
1257.0,
1542.3,
0.0,
2138.5,
1429.9,
1909.8
],
[
1865.9,
2610.1,
2117.7,
0.0,
2459.7,
3191.2
],
[
2209.4,
2192.8,
1396.3,
2432.6,
0.0,
1481.7
],
[
2481.5,
1838.6,
1838.0,
3147.7,
1432.9,
0.0
]
],
"distances": [
[
0.0,
15100.6,
17369.4,
22909.5,
41970.0,
30859.5
],
[
15095.8,
0.0,
19766.1,
39400.5,
31987.5,
19113.3
],
[
17442.9,
19755.7,
0.0,
30046.3,
14009.4,
20940.4
],
[
23020.7,
39265.7,
29921.8,
0.0,
42072.2,
56930.9
],
[
42738.6,
31928.6,
14678.1,
42823.4,
0.0,
19176.4
],
[
31393.2,
19599.5,
19780.5,
56054.7,
18044.1,
0.0
]
],
"sources": [
{
"distance": 67.11438,
"name": "",
"location": [
106.618821,
11.055936
]
},
{
"distance": 60.422771,
"name": "Lý Thị Chừng",
"location": [
106.553557,
11.034842
]
},
{
"distance": 110.410167,
"name": "",
"location": [
106.638239,
10.935025
]
},
{
"distance": 128.486477,
"name": "747A",
"location": [
106.777413,
11.041418
]
},
{
"distance": 67.77669,
"name": "143 Phan Huy Ích",
"location": [
106.632506,
10.831867
]
},
{
"distance": 309.192551,
"name": "",
"location": [
106.532714,
10.916087
]
}
],
"destinations": [
{
"distance": 67.11438,
"name": "",
"location": [
106.618821,
11.055936
]
},
{
"distance": 60.422771,
"name": "Lý Thị Chừng",
"location": [
106.553557,
11.034842
]
},
{
"distance": 110.410167,
"name": "",
"location": [
106.638239,
10.935025
]
},
{
"distance": 128.486477,
"name": "747A",
"location": [
106.777413,
11.041418
]
},
{
"distance": 67.77669,
"name": "143 Phan Huy Ích",
"location": [
106.632506,
10.831867
]
},
{
"distance": 309.192551,
"name": "",
"location": [
106.532714,
10.916087
]
}
],
"fallback_speed_cells": null
}```