Version: vi-1.1

Travel salesman Problem

Phương pháp giải quyết vấn đề Traveling Salesman Problem bằng cách sử dụng 1 số thuật toán.
Lộ trình tối ưu được trả về sẽ đi qua nhiều điểm sao cho tổng quãng đường là ngắn nhất
hoặc tổng thời gian là nhỏ nhất.

URL

/api/tsp?api-version=1.1&apikey=??& point=10.765562461092875,105.6670322418213& point=10.764562461092875,106.6640322418213&point=10.76482461092875,106.6640322418213

Phương thức:

GET

Tham số có sẵn

Tham sốKiểuBắt buộcMặc địnhMô tả
pointarray string-Tọa độ những điểm dùng cho việc thiết lập tính toán lộ trình ban đầu. Định dạng: [latitude,longitude]. Xác định ít nhất 1 điểm khởi đầu và một điểm kết thúc. Cho phép thêm vào những điểm trung gian, điểm dừng chân. Số lượng thêm vào nhiều hay ít phụ thuộc vào kế hoạch của bạn (plan).
points_encodedbooleanKhôngtrueCho phép thay đổi encode cho dữ liệu respones. Thông thường thì dữ liệu tọa độ sẽ được encode thành nhiều dòng, và gọn nhẹ nhưng đòi hỏi phía client phải decode. Đặt tham số này thành false thì trả về tọa độ [lon,lat] như bình thường.
vehiclestringKhôngcarEnum: car,truck_2500,truck_5000,bike,foot,motorcycle. Cấu hình vehicle qui định những loại phương tiện nào tham gia vào lộ trình đang được tính toán. truck_2500 là routing dành cho xe tải dưới 2.5t và truck_5000 là routing dành cho xe tải dưới 5t
roundtripbooleanKhôngallGiá trị : true (mặc định), false. Dùng trong trường hợp lộ trình kết thúc ở điểm khởi hành ban đầu được gọi là roundtrip.
sourcesstringKhông-Giá trị: any (mặc định), first. Dùng cho thiết lặp lộ trình có 1 hay nhiều điểm đầu.
destinationsstringKhông-Giá trị: any (mặc định), last. Dùng cho lộ trình có 1 hay nhiều điểm đến.

Json trả về

{
code: Enum: `OK`,`ERROR`,
paths:
[
{
"distance": Tổng khoảng cách tính bằng mét.
"instructions":
[
{
"text":Một mô tả những gì người dùng phải làm để đi theo lộ trình.
"street_name":Tên của đường sắp xếp theo thứ tự để đi theo lộ trình.
"distance":Khoảng cách tính bằng mét.
"time":Thời gian của lộ trình, tính bằng mili giây.
"interval":Vị trí index bắt đầu và kết thúc của lộ trình.
"sign":Bản chỉ dẫn được quy định như sau:
TURN_SHARP_LEFT=-3
TURN_LEFT=-2
TURN_SLIGHT_LEFT=-1
CONTINUE_ON_STREET=0
TURN_SLIGHT_RIGHT=1
TURN_RIGHT=2
TURN_SHARP_RIGHT=3
FINISH=4
VIA_REACHED=5
USE_ROUNDABOUT=6
KEEP_RIGHT=7
UTURN=-98
}
],
"bbox": Format [minLon, minLat, maxLon, maxLat].
"points": Geometry của lộ trình. Format phụ thuộc vào `points_encoded`.
}
],
}