Version: vi-1.1

Bản đồ nền

Tilemap API cung cấp dữ liệu nền địa lý ở dạng raster

URL

/api/tm/{z}/{x}/{y}.png

/api/tm/{z}/{x}/{y}@2x.png

Phương thức: GET

Các tham số sẵn có

Tham sốKiểuBắt buộcMặc địnhVí dụ
xintyesnone1
yintyesnone1
zintyesnone1

https://maps.vietmap.vn/api/tm/16/52191/30794.png?apikey=