Version: vi-1.1

Transaction

Các thuật ngữ dùng chung khi sử dụng API:

🔹 Map API là tập các hàm khai thác các chức năng bản đồ, được cung cấp dưới dạng các hàm dịch vụ web
🔹 Request: là một thực hiện gọi Maps API.
🔹 Transaction là lượt yêu cầu dịch vụ Maps API, là đơn vị dùng để tính phí dịch vụ. Số lượng Transaction được tính từ số lượng request dựa theo bảng chuyển đổi bên dưới.

Bảng tính chuyển (Transaction board):

STTTên APIMô tảRequestTransaction
1Tile mapBản đồ nền dạng ảnh151
2GeocodingChuyển từ địa chỉ sang tọa độ11
3ReverseChuyển từ tọa độ sang địa chỉ11
4Auto CompleteTìm kiếm theo từ khóa11
5RoutingTìm đường đi11 x ((số điểm /5) + 1)
6MatchingTìm đường đi cho một tập điểm lộ trình cho trước11 x ((số điểm /10) + 1)
7MatrixMa trận thời gian và khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ trong tập hợp điểm11 x (số điểm)
8TSPTìm lộ trình tối ưu đi qua tập điểm11 x (số điểm)
9VRPTìm lộ trình tối ưu đi qua tập điểm theo phương tiện11 x (số điểm)
10IsochroneTìm vùng giới hạn (polygon) có thể di chuyển dự trên thời gian cho trước hoặc khoảng cách cho trước.11