Nhanh hơn với Autocomplete

Mô tả

Autocomplete  giúp cho ra các kết quả chính xác nhất với thông tin bạn đang tìm kiếm. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh và hiệu quả hơn.

Api

Url : {domain}/api/AutoComplete?text={str}&size={int}

Phương thức: GET

Đầu vào

Tên Mô tả Kiểu Required Default
text Địa điểm string yes none
size Số lượng kết quả chính xác nhất show trong 1 lần search integer no 10

Ví dụ

//maps.vietmap.vn/api/AutoComplete?text=197&size=10

Kết quả

Kết quả cho ra nhiều chuỗi có kết quả chính xác với thông tin đang tìm kiếm

Kết quả hiển thị trên bản đồ

Leave a Comment