Hướng dẫn Geocoding

Mô tả

Geocoding cho phép tìm kiếm vị trí từ thông tin tên của cửa hàng, địa chỉ nhà. Đồng thời cũng cho phép 1 số các tùy chọn như tìm kiếm trong 1 vùng, tìm trong 1 bán kính cho trước.

Api

Url : {domain}/api/Geocoding?text={text}&size={}

Phương thức:  GET

Đầu vào

Tên Mô tả Kiểu Required Default
text Địa điểm string yes none
size Số lượng kết quả chính xác nhất show trong 1 lần search integer no 10

Ví dụ

//maps.vietmap.vn/api/Geocoding?text=197B1%20tha%CC%80nh%20tha%CC%81i&size=10

Kết quả

Tọa độ x,y của địa điểm liên quan địa điểm bạn tìm kiếm

Ví dụ tìm kiếm địa chỉ

 

Kết quả hiển thị trên bản đồ

Leave a Comment