Routing

Routing 2 điểm

Mô tả

Cung cấp thông tin đường đi nhanh nhất giữa 2 điểm

Api

Url: {domain}?point={x}%2C{y}&point={x}%2C{y}&{type}&{locale}&{vehicle}&{weighting}&{elevation}&key=

Phương thức:  GET

Đầu vào

Tên Mô tả Kiểu Required Default
point Địa điểm Array of strings yes
x Tọa độ điểm bắt đầu double yes
y Tọa độ điểm kết thúc double yes
type kiểu string yes
local Tọa độ ô lưới ảnh trên trục kinh tuyến vĩ tuyến string yes
vehicle Phương tiện string yes
weighting Trọng số string yes
elevation Cao độ boolean yes
key key

Ví dụ

//demo.fastmap.vn/route?point=10.781267 106.688468&point=10.781203 106.685421&type=json&locale=en-US&vehicle=car&weighting=fastest&elevation=false&key=

Kết quả

Đường , khoảng cách, thời gian, hướng đi

Routing nhiều hơn 2 điểm

Mô tả

Cung cấp thông tin tối ưu đường đi nhanh nhất qua các điểm

Api

Url: {domain}?point={x}%2C{y}&point={x}%2C{y}&{type}&{locale}&{vehicle}&{weighting}&{elevation}&key=

Phương thức: GET

Đầu vào

Tên Mô tả Kiểu Required Default
point Địa điểm Array of strings yes
x Tọa độ điểm bắt đầu double yes
y Tọa độ điểm kết thúc double yes
type kiểu string yes
local Tọa độ ô lưới ảnh trên trục kinh tuyến vĩ tuyến string yes
vehicle Phương tiện string yes
weighting Trọng số string yes
elevation Cao độ boolean yes
key key

Ví dụ

//demo.fastmap.vn/route?point=10.760419%2C106.685368&point=10.760904%2C106.682611&point=10.764361%2C106.680669&type=json&locale=en-US&vehicle=car&weighting=fastest&elevation=false&key=

Kết quả

Leave a Comment