Geocoding

Geocoding cho phép tìm kiếm vị trí từ thông tin tên của cửa hàng, địa chỉ nhà. Đồng thời cũng cho phép 1 số các option như tìm kiếm trong 1 vùng, tìm trong 1 bán kính cho trước.

Demo Geocoding