Chức năng

Sử dụng ứng dụng MapShare trên điện thoại để thông báo, phản hồi về thông tin tuyến đường đang có sự thay đổi.

MapShare Web App

Là website sử dụng nhằm mục đích thống kê, quản lý và duyệt các dữ liệu được gửi trên máy chủ về dựa ứng dụng điện thoại VIETMAP MapShare.