Bảng giá

Cơ bản

2.000.000 vnd / tháng

 • Dưới 100.000 trans/tháng
 • Geocoding không quá 30.000
 • Reverse
 • Autocomplete
 • Routing
 • Hỗ trợ 24/7

Cao cấp

6.000.000 vnd / tháng

 • Dưới 300.000 trans/tháng
 • Geocoding không quá 100.000
 • Reverse
 • Autocomplete
 • Routing
 • Matching
 • Matrix
 • TSP
 • VRP
 • Hỗ trợ 24/7

Doanh nghiệp

Liên hệ

 • Geocoding
 • Reverse
 • Autocomplete
 • Routing
 • Matching
 • Matrix
 • TSP
 • VRP
 • Hỗ trợ 24/7

Chú thích

Tên APIMô tảRequestTransaction

Tile map

Bản đồ nền dạng ảnh

15

1

Geocoding

Chuyển từ địa chỉ sang tọa độ

1

1

Reverse

Chuyển từ tọa độ sang địa chỉ

1

1

Auto Complete

Tìm kiếm theo từ khóa

1

1

Routing

Tìm đường

1

1 x ((số điểm / 5) + 1)

Matching

Tìm đường đi cho một tập điểm lộ trình cho trước

1

1 x ((số điểm / 10) + 1)

Matrix

Ma trận thời gian và khoản cách giữa 2 điểm bất kỳ trong tập hợp điểm

1

1 x (số điểm)

TSP

Tìm lộ trình tối ưu đi qua tập điểm

1

1 x (số điểm)

VRP

Tìm lộ trình tối ưu đi qua tập điểm theo phương tiện

1

1 x (số điểm)

Isochrone

Tìm vùng giới hạn (polygon) có

1

1


Liên hệ

Địa chỉ

Số 3 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại

(84-28) 3620.2055 - 1900.7113

E-mail

info@vietmap.vn - thailq@vietmap.vn