Reverse Geocoding cho phép từ tọa độ x,y nội suy ra địa chỉ tại điểm đó.

Demo ReverseGeocoding