Tile map

Tile map cung cấp bản đồ với chức năng chính là chỉ đường. Giúp cho việc lựa chọn tuyến đường đi tốt hơn để đến được địa điểm một cách dễ dàng.

Tile map được thể hiện dưới dạng raster tích hợp với các chức năng chỉ đường thông qua các API key.

  • Cung cấp thông tin đường đi nhanh nhất giữa 2 điểm
  • Cung cấp thông tin tối ưu đường đi nhanh nhất qua các điểm
  • Geocoding cho phép tìm kiếm vị trí từ thông tin tên của cửa hàng, địa chỉ nhà. Đồng thời cũng cho phép 1 số các option như tìm kiếm trong 1 vùng, tìm trong 1 bán kính cho trước.