MAPS API

Tài liệu kỹ thuật dành cho lập trình viên

[object Object]

Fast Search

Tốc độ search địa điểm và tìm theo tọa độ nhanh, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.

[object Object]

Routing

Dữ liệu giao thông phủ 63 tỉnh/thành phố Việt nam.
Dữ liệu được cập nhật hàng tháng. Cập nhật data near-real time.
Khả năng chịu tải tốt đối với các hệ thống có số lượng request 1000/1s

[object Object]

Tilemap

Đơn giản mà rõ ràng.
Thông tin hiển thị được chọn lọc.
Có nhiều style khác nhau.